About PFMP

नेपाल सरकार र बेलायत सरकार, DFID को सहयोगमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तरगत संचालित र्सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन योजना (PFMP) ले अन्तराष्ट्रिय मूद्रा कोषको सरकारी वित्तिय तथ्यांकहरु २००१,  अनूरुप तयार गरेको नेपाल सरकारको प्रस्तावित बजेट प्रस्तूती, बजेट संकेत (बजेट उपशीर्षक, दातृ निकायतथा सरकारको कामहरुसंग सम्वन्धित संकेतहरु) तथा वित्तिय बर्गीकरण तथा तत्सम्वन्धि संकेतहरु र खर्च, राजश्व तथा अनूदान एवं वित्तिय व्यवस्थासंग सम्वन्धित संकेतहरु तयार गरि सोही अनुरुप प्रतिबेदन समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सो कार्यको लागि यस योजनाले एकिकृत वित्तिय सुचना प्रणाली (IFMIS) अन्तरगत कम्प्युटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS), तथा कम्प्युटरमा आधारित राजश्व लेखा प्रणाली (RAS), जिल्लागत खर्च नियन्त्रण प्रणाली (DECS), वित्तिय व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (FMIS), मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (LMBS), बजेट व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (BMIS) लाई एक आपसमा एकिकृत र समन्वय गरी सुचना आदान प्रदानको लागी सरल बनाउने कार्य गरिएको छ ।

 

Integrated Financial
Management Information System


Downloads

Codes

Revenue & Expenditure

Account Sub Head

719-623-1614

Donor

gfs

GFS Manual

Manual

BMIS 

(570) 468-4084 

(603) 319-4751

DECS 

Fonts

Kalimati 

681-203-6905 

Others

(860) 661-7838 

Template 

 

All Right Reserved.
© Ministry of Finaance. 2010